ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN B2B WEBSHOP

 

A’Domo nv
Vaartlaan 9, B-9800 Deinze
info@livwise.be
+32 (0)9 385 93 24

BE0454.468.358


Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van A’Domo, een nv met maatschappelijke zetel te Vaartlaan 9, 9800 Deinze (België), BTW BE 0454.468.358 (hierna 'A’Domo nv') biedt haar klanten de mogelijkheid om producten op haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij A’Domo nv. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van A’Domo nv houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door A’Domo nv aanvaard zijn.Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Leveringskosten bedragen:

 

Benelux:

-          35 euro voor bestellingen onder 100 euro

-          25 euro voor bestellingen tussen 100 en 300 euro

-          Gratis levering voor bestellingen boven 300 euro

 

Europa:

-          Gratis levering voor bestellingen boven 500 euro

 

 

Export buiten Europa:

 -          Minimum orders vanaf 300 euro, ExWorks Deinze 

 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor verkoop.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden A’Domo nv niet. A’Domo nv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. A’Domo nv is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door A’Domo nv. Artikelen waarvan de stockvoorraad wordt weergegeven met een groene kleur zijn op voorraad, een oranje kleur duidt op een lage voorraad en bij een rode kleur is het artikel niet op voorraad. A’Domo nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

Om een product aan te kopen, voegt de klant het product toe aan zijn/haar winkelmandje. Nadien geeft de klant zijn/haar contactgegevens en facturatiegegevens in.

Eens deze stappen zijn doorlopen belandt de klant op een overzichtspagina van zijn/haar bestelling. Op deze pagina dient de klant akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en bevestigt deze de bestelling door de desbetreffende ‘button’ aan te klikken. Na het doorlopen van deze stappen is de aankoop definitief.

Na het vervolledigen van de bestelling of de betaling van de bestelling ontvangt de klant een orderbevestiging. Verder ontvangt de klant een bevestiging telkens de bestelling is verwerkt, verzonden en geleverd.


De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van A’Domo nv.

 

De artikelen worden bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.


A’Domo nv is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van A’Domo nv.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van A’Domo nv te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover A’Domo nv beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt A’Domo nv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Levering

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld. Vervolgens moeten, indien van toepassing, de betreffende artikelen binnen een termijn van veertien dagen worden teruggezonden.

 

Bij het bestellen dient steeds rekening gehouden te worden met de artikelvoorraad: Artikelen waarvan de stockvoorraad wordt weergegeven met een groene kleur zijn op voorraad, een oranje kleur duidt op een lage voorraad en bij een rode kleur is het artikel niet op voorraad.

 

A’Domo nv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van A’Domo nv blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.


Artikel 8: Garantie

a. Commerciële garantie

 

Artikelen besteld bij A’Domo nv genieten een 2 jaar lange garantie op fabricatiefouten. Elke vorm van schade veroorzaakt door slijtage, ongewoon gebruik of een ongeval behoren niet tot deze garantie. Wanneer de klant bij het ontvangen van het product enige zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming bemerkt, dient dit onmiddellijk te worden gemeld en moet het desbetreffende product binnen een termijn van 14 dagen worden teruggezonden.

 

b. Algemeen


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de aankoopfactuur kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de A’Domo nv  klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan A’Domo nv. Indien het, na interne evaluatie, een terechte retour bedraagt, worden de zendingskosten door A’Domo nv terugbetaald.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De klant heeft het recht aan A’Domo nv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de A’Domo nv klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terugbezorgen aan A’Domo nv, Vaartlaan 9, B-9800 Deinze, hetzij rechtstreek via een vertegenwoordiger.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt A’Domo nv zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
  4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;


Artikel 10: Privacy

 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, A’Domo nv, Vaartlaan 9, B-9800 Deinze respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan A’Domo nv, Vaartlaan 9, 9800 Deinze, info@livwise.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot A’Domo nv, Vaartlaan 9, B-9800 Deinze.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, A’Domo nv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

A’Domo nv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@livwise.be.


Artikel 11: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door A’Domo nv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 


Artikel 13: A’Domo nv Klantendienst


De A’Domo nv klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 9 385 93 24, via e-mail op info@livwise.be of per post op het volgende adres Vaartlaan 9, B-9800 Deinze.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van A’Domo nv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

A’Domo nv kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oost-Vlaanderen bevoegd.

 

 

TOP